„Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“.

2023 12 15 – 2024 04 11 Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyriuje buvo įgyvendinama 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“.

Dalyvaudami Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušros Kazlauskienės seminaruose 25 rajono pedagogai ir mokyklų vadovai patobulino kognityvinės srities kompetencijas: ugdytinių pažinimo,  įtraukiojo ugdymo planavimo ir įgyvendinimo, mokomojo dalyko (srities) ir tarpdalykinę; ugdymo turinio kūrimo ir realizavimo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo,  kūrybiškumo, ugdytinių motyvavimo, jų individualios pažangos ir pasiekimų fiksavimo ir vertinimo.

Mokymų metu įgyta patirtis, įgūdžiai ir žinios padės pedagogams įgyvendinti šiuo metu švietime vykstančius pokyčius, nukreiptus  į įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą bei atnaujintų Bendrųjų programų diegimą.