Įtraukusis ugdymas

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Tikslas – išplėtoti įtraukaus švietimo paslaugų ir aplinkos įvairovę bei išskleisti mokinių individualius gebėjimus. 

Veiksmų planas