Į pagalbą įgyvendinantiems atnaujintą ugdymo turinį

Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Neformaliojo švietimo skyrius vykdo kartu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskiene parengtą ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme“. Tai savalaikė pagalba savivaldybės pedagogams, susiduriantiems su švietime vykstančiais pokyčiais.

  • Kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas;
  • kaip organizuoti pamokas, kuriose vyrautų įtraukiojo ugdymo kultūra; kaip suderinti individualizuotą ir personalizuotą ugdymą;
  • kaip ugdytinius įtraukti į aktyvų įsivertinimą ir rezultato siekį; kaip „nepamesti“ vertinime dalyko pasiekimų ir kompetencijų;
  • kaip „skaityti“ bendrąsias programas ir atliepti jose užkoduotą galutinį rezultatą;
  • kaip užduoties atlikimą padaryti matomą ir atpažįstamą (mokiniams), o grįžtamąjį ryšį konkretų ir tikslingą (nukreiptą į pasiekimų auginimą, į pastangas)?

Į dalį šių klausimų jau turi atsakymus 25 savivaldybės pedagogai, dalyvavę dviejuose programos moduliuose 2023 m. gruodį ir 2024 m. vasarį, plėtojantys pamokos organizavimo gebėjimus formuojant mokinių pasiekimus ir pažangą bei taikant individualizuotą/personalizuotą prieigą. Mokymai, finansuojami Kaišiadorių r. savivaldybės lėšomis, bus tęsiami kovo ir balandžio mėnesiais.