2023-2024 m. KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS OLIMPIADŲ RAJONINIŲ ETAPŲ PRIZININKAI IR JŲ MOKYTOJAI

6 kl. mokinių mažasis rusų kalbos festivalis (vyko 2024-05-20)

5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada (vyko 2024-05-16)

7-8 klasių mokinių geografijos olimpiada (vyko 2024-04-16)

Technologijų olimpiada (vyko 2024-03-21)

Geografijos olimpiada (vyko 2024-03-12)

Dailė olimpiada (vyko 2024-03-01)

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas (vyko 2024-02-15)

Istorijos olimpiada (vyko 2024-02-14)

9-12 kl. mokinių matematikos olimpiada (vyko 2024-02-09)

5-8 kl. mokinių biologijos olimpiada (vyko 2024-02-08)

Rusų k. olimpiada (vyko 2024-02-07)

5-8 klasių mokinių STEAM olimpiada (vyko 2024-02-01)

Nacionalinis geografijos konkursas (vyko 2024-01-27)

Fizikos olimpiada (vyko 2024-01-23)

Meninio skaitymo konkursas (vyko 2024-01-22)

Biologijos olimpiada (2024-01-19)

Anglų kalbos olimpiada (vyko 2024-01-18)

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (vyko 2024-01-16)

Chemijos olimpiada (vyko 2024-01-10)

Informatikos olimpiada (vyko 2023-12-18)

Ūkio veiklos skyriaus vedėjo konkursas

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras

V. Kudirkos g. 12, Kaišiadorys, kodas 306139771

1) Pareigybė – Ūkio veiklos skyriaus vedėjas.

2) Pareigybės paskirtis – organizuoti Centro turto naudojimą bei priežiūrą, darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, aptarnaujančio personalo darbą, atsakyti už viešuosius pirkimus, prekių apskaitą bei nurašymus. Užtikrinti higienos, darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi Centre, bei atsakyti už kt. ūkinės veiklos vykdymą.

3) Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
– turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
– mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
– išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
– sugebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti ūkinio aptarnavimo darbus, būti pareigingas.

4) Pretendentų pateikiami dokumentai:
– asmens dokumento kopija;
– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
– gyvenimo aprašymas (CV);
– pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

5) Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos portale https://portalas.vtd.lt/lt/ukio-veiklos-skyriaus-vedejas-322;918330.html.  Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

6) Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

7) Išsami informacija apie konkursą – tel. 8 698 36687, el. paštu dainius.tamulevicius@kaisiadorysssc.lt

8) Pareigybės aprašymas